Stadgar

1. Namn och hemvist

Sällskapets namn är Maria Sandel Sällskapet.
Sällskapet har sin hemvist i Stockholm.

2. Sällskapets ändamål

Maria Sandel Sällskapet har till uppgift att i olika former främja intresset för och studiet av Maria Sandels författarskap, hennes person och miljöer. Sällskapet vill stimulera till forskning kring hennes verk och person. Sällskapet vill även på olika sätt föra ut Maria Sandels författarskap i vår samtid bland annat genom att uppmuntra kvinnliga författarskap som verkar i Maria Sandels anda.

3. Medlemskap

Medlem kan person och organisation bli som sympatiserar med Maria Sandel Sällskapets syften.

4. Årsmöte

Årsmötet ska genomföras senast under april månad.
Kallelse ska ske senast 1 månad före årsmötet.
Förslag till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
Årsmötet ska ta ställning till styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse och revisionsberättelsen för det gångna verksamhetsåret.
Årsmötet beslutar om styrelsens ansvarsfrihet för den gångna verksamheten.
Årsmötet väljer styrelse och revisorer.
Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek
Årsmötet fattar beslut med acklamation eller genom öppen /sluten votering.
Vid votering bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal i samband med öppen votering har årsmötets ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid sluten votering skiljer lotten.

5. Styrelse och revisorer

Styrelsen väljs av årsmötet och består av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Ordförande och kassör väljs var för sig, samtliga ledamöter väljs för två år med växelvis avgång.
Årsmötet väljer två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år samt valberedning.

6. Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på ordinarie årsmöte.
För stadgeändring fordras 2/3-dels majoritet av närvarande medlemmar.
Förslag om stadgeändring ska finnas med på utsänd dagordning.

7. Sällskapets upplösning

För beslut om upplösning av Sällskapet krävs 2/3 majoritet av rösterna på ett årsmöte. Maria Sandel Sällskapets tillgångar och dokument tillfaller Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i händelse av Sällskapets upplösning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s